De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En heeft de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo geplaatst op de lijst van culturele ANBI’s.

Daarmee kunnen giften in de vorm van geld of goederen aan de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Voor schenkingen aan ANBI’s kan ook een vrijstelling van erf- en schenkbelasting worden verleend.

Deze informatie geldt niet uitsluitend voor leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen van dit belastingvoordeel profiteren.


Naam instelling: Historische Kring Duiven-Groessen-Loo

KvK nr: 40121961

Fiscaal nummer: (RSIN) 8157.46.799

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling vereniging: De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo heeft tot doel: “de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Duiven-Groessen-Loo.

Hoofdlijnen beleidsplan:
- Het uitbrengen van 3 nummers van ons blad de Driepas .
- Het bewaren van de historische zaken. 


Bestuur:

P. Bus Vz

D. van Sas Secretaris

E. Scheeres Penningmeester

C. Smits en A. van Beurden lid

Beloningsbeleid: Reis- en andere onkostenvergoedingen.
Bij de HKDGL worden geen beloningen, salarissen e.d. gegeven. Wel kunnen er een reis- en andere onkostenvergoeding gegeven worden voor activiteiten die voor de HKDGL van belang zijn. Deze vergoedingen worden verstrekt na accordering van de penningmeester van de HKDGL en na het inleveren van een ingevuld onkostenformulier.


 

Beleidsplan HKDGL 2021-2025

Notitie

van : Piet Bus
aan : bestuur
datum : 3 september 2020
betreft : beleid HKDGL 2021-2025


Inleiding

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is in 1980 opgericht. In de statuten staat als doel vermeld: “de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Duiven-Groessen-Loo.” Om dit doel te bereiken kunnen onder meer lezingen gehouden worden, artikelen worden gepubliceerd, foto’s worden bewaard en samenwerking worden bevorderd met andere organisaties.
De opsomming van activiteiten in de statuten is zeer uitgebreid, maar ook enigszins gedateerd.
In de loop van 2017/2018 zijn de prioriteiten binnen de activiteiten van de HKDGL opgesteld. Duidelijk was dat er veel activiteiten zijn en te weinig vrijwilligers om deze uit te voeren. De doelstelling “de bevordering van de kennis van de geschiedenis” is nog steeds de leidraad. Wij zijn meer nadruk gaan leggen op de geschiedenis van onze drie dorpen en minder op de algemene geschiedenis.

Met ingang van 2018 vraagt de gemeente Duiven een verantwoording over de besteding van gemeenschapsgeld. Wij doen dit met deze beleidsnotitie.
De eerste beleidsnotitie was van augustus 2018. Wij zijn nu twee jaar verder en willen de notitie herzien. Gekeken zal worden wat er bereikt is en in hoeverre dit dient te leiden tot een aanpassing van het beleid.

Visie van het bestuur op de vereniging

Wij zien ons zelf als een middelgrote vereniging, die in de loop van de jaren zich een vaste plaats in de gemeente Duiven heeft verworven. Niet bovenmatig ambitieus, maar wel altijd in om nieuwe zaken een kans te geven. Een vereniging die mee kan veranderen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Moest je 35 jaar geleden voor onderzoek nog allerlei archieven langs, nu vind je veel op internet.

De gemeente heeft haar subsidiebeleid gewijzigd in een stimuleringsbeleid, d.w.z. subsidies gerichter en meer gecontroleerd beschikbaar stellen.
Wij zien onszelf niet als een “gemiddelde” vereniging.
Wij zijn namelijk niet alleen actief voor onze leden, maar ook dienstbaar aan de gehele Duivense gemeenschap / gemeente Duiven. Velen, ook niet-leden, weten ons te vinden als vraagbaak. Ook van buiten de gemeente! Ook niet-leden hebben vrije toegang tot onze website.

Stabiel is ook ons ledenaantal, in het onderstaande overzicht over de laatste 14 jaar is zichtbaar dat na een daling, de laatste jaren er een stabiel aantal leden zijn met een kleine stijgende tendens.

 


Keuzes en plannen
Wij hebben in 2018 de volgende prioriteiten opgesteld:

1. Het uitbrengen van 3 nummers van ons blad de Driepas
In de situatie van 257 betalende (passieve) leden en ruim 10 actieve is dit van levensbelang om de HKDGL in stand te houden

2. Het bewaren van de zaken die we hebben. Dus het verwerven van nieuwe zaken zullen we niet actief oppakken

3. We zullen ons beperken tot de gemeente Duiven. Dit schuurt mogelijk met de statuten. Het bestuur zal in deze echter geen actie ondernemen.
In praktische zin heeft dit tot gevolg dat we een deel van onze bibliotheek afstoten.
En dat we niet alle schenkingen meer zullen aanvaarden.

In 2019 is daar bijgekomen, dat we de toegankelijkheid tot dat wat we bewaren willen vergroten.

Deze keuzes zijn in de notulen van de bestuursvergaderingen vastgelegd.
Komende jaren

Om een levensvatbare vereniging te blijven zijn er twee zaken van belang, genoeg betalende leden en genoeg actieve vrijwilligers. Deze twee kunnen niet zonder elkaar. De eerste groep zorgt voor de basis waarop de tweede groep haar activiteiten kan uitvoeren.
Van de leden wordt niet vastgelegd hoe oud ze zijn, maar duidelijk is dat het ledenbestand vergrijst. Zoals onder visie is aangegeven heeft dit niet geleid tot een afname van leden. Er is de laatste jaren stijgende tendens in het aantal leden.
In de jaren tot 2017 is de groep vrijwilligers geslonken. De laatste jaren neemt het aantal actieven weer toe.
Bijna alle vrijwilligers en bestuursleden zijn elke woensdagavond op de verenigingsavond aanwezig. Twee vrijwilligsters hebben van uit huis veel werk verricht. Een van hen deed dit in het kader van arbeidsreïntegratie.
Daarnaast kent de Driepas al jaren geen eigen redactie meer. Op het moment wordt daar niet actief naar gezocht. De voorkeur gaat eerder uit naar een bestuurslid, dat specifiek zijn aandacht zal richten op de Driepas.

Zoals ook eerder is gezegd zijn er in de buitenwereld veel veranderingen gaande. Zeker op genealogisch gebied wordt bijna dagelijks meer en meer op internet beschikbaar gesteld. Dit noopt ons er toe om kritisch te blijven over wat we zelf vastleggen en bewaren.

De reeds ingang gezette trend naar nostalgie zal met de voortzetting vergrijzing van de bevolking blijven bestaan. Deze trend is ook in de aard van de artikelen in de Driepas terug te vinden. We schrijven meer over recente geschiedenis dan over het verre verleden.

Beleid

Welk beleid kunnen we nu vastleggen met in achtneming van bovenstaande?

• Zorgen dat het actieve en passieve ledenaantal ten minste gelijk blijft. Groei van de vereniging is geen doel op zich, een “gezond” aantal leden is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven bestaan.
• We zullen ons meer dan voorheen naar buiten toe laten zien
Dit betekent onze bekendheid uitdragen op activiteiten als Duuve te gek, DAS Groessen en symposia in de dorpen.
• We zullen onze publiciteit rond activiteiten moeten verbeteren. Daarbij is te denken aan meer publicaties in de Duivenpost en de Liemers helemaal goed krant (Elke 14 dagen een kort historisch artikel, (tot nu toe) gevuld in samenwerking met onze vereniging).
• We zullen ideeën moeten ontwikkelen om meer jonge mensen bij onze activiteiten te betrekken.
• Er zal een webmaster moeten komen om de website actueel te houden en voor een groter publiek aantrekkelijker te maken.
• Inmiddels heeft onze vereniging ook een facebook pagina.
• Om de instroom van nieuwe actieve leden te vergemakkelijken en hun inwerkperiode niet te lang te maken zullen er voor de meest voorkomende werkzaamheden duidelijke werkbeschrijvingen moeten komen.
• Wij zullen doorgaan met het houden van symposia/lezingen. Daarbij kan samenwerking gezocht worden met andere partijen, te denken is aan de OGtent, Dorpsraad Groessen en de Dorpsraad Loo.
• Vaststellen key-functionarissen.
Veel van onze inspanningen zijn gericht op het in de computer vastleggen van gegevens. We zullen moeten zorgen dat dit veilig gebeurt. Ook is de specifieke computerkennis slechts bij één van de actieve leden bekend. Deze kennis zal gespreid moeten worden.
Ook zal de inrichting van het systeem onderzocht moeten worden om de toegankelijkheid voor de minder goed ingevoerde actieve leden te vergemakkelijken.
Begin 2020 is de eigen server te vervangen door een virtuele. Een (ingewikkeld) deel van de kennis wordt op deze wijze ingekocht.
• Om onze beperkte middelen (=actieve leden) zo goed mogelijk in te zetten zullen we ons nog meer beperken tot de eigen gemeente. Dit betekent dat net als bij de bibliotheek ook het archief met deze insteek opgeschoond zal worden.
• Daarnaast betekent inzet op eigen gemeente ook meer aandacht voor de dorpen Groessen en ’t Loo. Een eerste aanzet is in het najaar 2017 al gegeven door het houden van ons symposium in het Dorpshuis van Groessen. In 2018 is het symposium in ’t Loo gehouden.
We zullen de symposia per toerbeurt in één van de dorpen te houden.
• We zullen gerichter op zoek gaan naar bestuursleden uit Groessen en ’t Loo.
• Onze samenwerking met de gemeente Duiven willen wij voortzetten. In 2018/2019 hebben we een historisch overzicht gemaakt ten behoeve van de reconstructie van de Rijksweg-Oost.
• Wij nemen als toehoorder deel aan de vergaderingen van de gezamenlijke monumentencommissie van de gemeenten Duiven en Zevenaar.
In 2018 hebben we een verzoek ingediend om de tankwal bij de Jezuïetenwaaij aan te wijzen als gemeentelijke monument. Begin 2020 heeft de gemeente de tankwal daadwerkelijk als gemeentelijk monument aangewezen.
• Nieuwe ontwikkelingen/activiteiten in de gemeente, die binnen onze statuten vallen willen wij kunnen binnen onze vereniging onderdak vinden.
• Onze samenwerking met de collega verenigingen en het Liemersmuseum zetten wij voort door het bijwonen van de vergadering van Liemerse historische verenigingen (2x jaar).
• Wij zullen een eenvoudig rapportagesysteem opzetten om onze inzet vast te leggen.
• In 2019 en 2020 zal de contributie in twee stappen worden verhoogd.
Na 2020 zullen we op onze contributie jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.
• Wij bieden ruimte aan een ander soort vrijwilligers, bijvoorbeeld voor arbeidsreïntegratie na ziekte.

Projecten 2021-2025

• Inhoud website vergroten en actueel houden
• Inventarisatie archief. En toegankelijk maken via website.
• Inbreng gegevens burgerlijke stand in Haza afronden
• Mede vanuit onze vereniging is een groot project gestart om vast te leggen wat er in Groessen en de Helhoek gaat verdwijnen door de aanleg van de A15.
• Beschrijving fotoarchief (20.000 exemplaren) voortzetten

Vervolg

Het bestuur stelt zich voor deze beleidsnotitie als een voortschrijdend document te zien. Nieuwe inzichten en plannen worden opgenomen, oude plannen vallen eruit. Met dit document kan aan de leden meer gestructureerd verantwoording worden afgelegd in de jaarvergadering van maart. Het kan tevens dienen als leidraad met de gesprekken met de gemeente. Daartussen kan het bestuur in september zelf een tussentijdse evaluatie houden.

De kosten en inkomsten van de vereniging zijn te verdelen in direct en algemeen.
De directe kosten hebben in het bijzonder betrekking op de uitgave van de Driepas.
De algemene kosten zijn voor de “gemeenschap”, dit deel zal voor een deel gefinancierd moeten worden uit het stimuleringsbeleid van de gemeente.

Wij hebben geen andere op termijn te vervangen bezittingen dan onze computer hardware en andere apparatuur. Dit betreft 9 laptops, een printer, scanners en projectoren. De spaarrekening is bedoeld voor de vervanging van de hardware.

Begroting HKDGL 2021: