Vereniging

Werkgroep documentatie

Algemeen

De werkgroep documentatie is opgericht in 2011 en heeft het beheer over de bibliotheek van de vereniging, brochures, tijdschriften, kranten en krantenknipsels.

 

Toekomstvisie.

Het beschikbaar maken van de bibliotheek, publicaties enz. via de website waardoor belangstellenden de collectie kunnen raadplegen.

 

Test

Anbi

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En heeft de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo geplaatst op de lijst van culturele ANBI’s.

Daarmee kunnen giften in de vorm van geld of goederen aan de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Voor schenkingen aan ANBI’s kan ook een vrijstelling van erf- en schenkbelasting worden verleend.

Deze informatie geldt niet uitsluitend voor leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen van dit belastingvoordeel profiteren.

Naam instelling: Historische Kring Duiven-Groessen-Loo

KvK nr: 40121961

Fiscaal nummer: (RSIN) 8157.46.799

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling vereniging: De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo heeft tot doel: “de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Duiven-Groessen-Loo.

Hoofdlijnen beleidsplan:
- Het uitbrengen van 3 nummers van ons blad de Driepas .
- Het bewaren van de historische zaken. 

Bestuur:

P. Bus Vz

D. van Sas Secretaris

E. Scheeres Penningmeester

C. Smits en A. van Beurden lid

Beloningsbeleid: Reis- en andere onkostenvergoedingen.
Bij de HKDGL worden geen beloningen, salarissen e.d. gegeven. Wel kunnen er een reis- en andere onkostenvergoeding gegeven worden voor activiteiten die voor de HKDGL van belang zijn. Deze vergoedingen worden verstrekt na accordering van de penningmeester van de HKDGL en na het inleveren van een ingevuld onkostenformulier.

Jaarverslag 2018
Veel inspanning is dit verslagjaar gestoken in de totstandkoming van een beleidsplan. Het hebben van een goed beleidsplan was een noodzakelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeente Duiven in het kader van het stimuleringsbeleid. Dit stimuleringsbeleid is in de plaats gekomen van de gemeentelijke subsidieregeling. De meeste inspanning is niet gegaan naar het schrijven van het plan zelf, maar in het overleg met de gemeente. De eerste fase van het overleg verliep moeizaam. Later werd dit beter. Blijkbaar was het niet alleen voor ons, maar ook voor de ambtenaren een leerproces. In het uiteindelijke plan zijn onze activiteiten in twee groepen verdeeld. Aan de ene kant de activiteiten, die direct voor de leden zijn, aan de andere kant de zaken die we voor de gemeente en gemeenschap als geheel doen. De gemeente stelde zich daarbij op het standpunt, dat zij geen financiële bijdrage voor de eerste groep activiteiten wil verstrekken. Wel draagt de gemeente bij aan de tweede groep activiteiten. Aan het eind van het verslagjaar ontvingen wij het bericht dat wij voor 2019 een vergelijkbaar bedrag krijgen als in de voorgaande jaren. Wij hebben deze tweedeling aanvaard. Dit heeft tot gevolg dat wij een plan hebben opgesteld om in de periode van 2019 tot 2022 de contributie langzamerhand te verhogen. Tegelijkertijd brengen we een vereenvoudiging aan. In de genoemde periode zullen gezinslidmaatschappen en abonnementenomgezet worden tot lidmaatschap. Het lidmaatschap stijgt in de genoemde periode van € 14 naar € 18. Voor factuurbetalingen en ook voor postbezorging geldt een toeslag van €2.
Onze aanwezigheid op Duuve te gek heeft weer een paar nieuwe enthousiaste vrijwilligers opgeleverd. Vanuit onze vereniging is mede een initiatief genomen om in met name in Groessen vast te gaan
leggen wat er veranderd door de komst van de A15. Aan het eind van het jaar heeft de gemeente ons gevraagd mee te denken over de herinrichting van de Rijksweg tussen de Jumbo en de Vergert. Een werkgroepje heeft zich hier over gebogen en in januari 2019 een notitie aan de gemeente gestuurd. In de tweede helft van het jaar is nagegaan of er voor de tankversperring aan de Leuffensedijk bij de Jezuietenwaaij een monumentenstatus kon worden aangevraagd. De uitkomst was positief. De feitelijke aanvraag is begin januari 2019 verstuurd. Twee van de nieuwe vrijwilligers houden zich bezig met de inventarisatie van ons archief. Naast de vastlegging van wat wij allemaal gespaard en bewaard hebben in de jaren van ons bestaan, schonen zij het archief ook op. Zaken die niets van doen hebben met onze gemeente en de drie
dorpen worden verwijderd. Vanuit alle lagen van de bevolking, ook door niet-leden werden kleine en grotere vragen gesteld.Deze zijn waar mogelijk geantwoord.
Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar zes maal vergaderd. De algemene ledenvergadering werd gehouden op 28 maart 2018. In deze vergadering werden Agnes van Beurden en Carel Smits als bestuurslid gekozen.
De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt:
Piet Bus (voorzitter/secretaris)
Eppo Scheeres (penningmeester)
Agnes van Beurden (notulist)
Carel Smits
Tjitte Kooy woont de vergaderingen van het bestuur bij en brengt onder meer zijn computer expertise in.
Leden
Aan het eind van het jaar stonden er 204 leden en 39 abonnees in de boeken. In 2018 waren er 12 aanmeldingen voor het lidmaatschap en 8 opzeggingen. Daarnaast kennen we nog 23 gratis- en ruilabonnementen.

Jaarprogramma
Het jaar programma 2018 zag er als volgt uit:
Woensdag 28 maart Jaarvergadering.
Zondag 24 juni hebben wij deelgenomen aan Das Groessen en zondag 30 september Duuve te gek.
Om op deze evenementen beter herkenbaar te zijn, heeft de vereniging polo’s aangeschaft met hierop logo en tekst van de HKDGL.
Op woensdag 21 november vond ons symposium plaats in het dorpshuis van Loo met 80 geïnteresseerden. Voor de pauze werd een film vertoond uit 1959 over het leven in Loo. Deze werd met veel belangstelling bekeken. Harry IJzermans wist met leuke anekdotes e.e.a. aan te vullen. Na de pauze kwam landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen met een lezing voorbeelden van volksverhalen m.b.t. het water over de geheimzinnige rivier in het volksgeloof van Liemers en Betuwe; de verborgen betekenis van de volksverhalen.
Op woensdagavond 12 december is het jaar 2018 afgesloten met bestuur en werkgroepleden.
Driepas
Dit jaar is de Driepas drie keer verschenen. Wij kunnen nog steeds voldoende kopij verzamelen voor een interessant blad.
Website
De vernieuwing van de website wordt nog steeds beter zichtbaar. Veel oude Driepassen zijn nu in te zien op de website en deze zijn ook doorzoekbaar. Eppo Scheeres draagt zorg voor het actueel houden van de agenda en nieuwsbericht, Piet Bus heeft een klein “winkeltje” ingericht Diversen
Het bestuur heeft wederom deelgenomen aan het overleg van de Liemers Historisch Verband.
Daarnaast is de voorzitter toehoorder bij de vergaderingen van de gezamenlijke monumentencommissie van de gemeente Duiven en Zevenaar.
Wij zijn lid geworden van de coöperatie Erfgoed Gelderland.
Wij hebben de intentie uitgesproken mee te werken aan de Liemerse beeldbank.

Begroting 2019:

 

Begroting 2019
  Uitgaven Begroot     Inkomsten Begroot
  2018 2019     2018 2019
Organisatiekosten:       Bijdragen:    
Bestuurs- en secretariaatskosten 706,85 800   Contributie/abonnementen € 3.206,40 3200
Representatiekosten 420,29 450   Donaties € 202,49 0
Publiciteitskosten 58,08 60        
Administratiekosten 148,24 150   Activiteiten:    
        Inschrijfgelden voor activiteiten € 34,00 30
Activiteiten:            
Excursie en lezingen 150 200   Verkopen:    
Aanschaf boeken/documentatie 0 50   Driepas en boekwerken € 139,56 100
             
Publicaties:       Subsidies:    
Drukkosten Driepas 1231,51 1300   Gemeentelijk totaal € 2.150,87 2100
Reis en portokosten 37,24 50        
        Overige inkomsten:    
Vaste lasten:       Rente/bank € 2,56 0
Huur 800 900        
WA en inboedelverzekering 162,54 250        
Kantoorautomatiseringskosten 506,99 600        
             
Overige kosten:            
Kosten bank 161,11 180        
Post onvoorzien/donaties 0 40        
             
Dotatie reserve 1353,03 400        
             
Totaal: 5735,88 5430   Totaal: € 5.735,88 5430

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst

Werkgroep genealogie

Doelstelling

De werkgroep Genealogie stelt zich ten doel de beoefening van genealogie binnen het werkgebied van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo te bevorderen door het verzamelen, beheren, toegankelijk maken en het beschikbaar stellen van gegevens over personen/families die binnen het werkgebied geleefd hebben.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door middel van de onderstaande activiteiten.

 

Huidige situatie

- Verzamelen van gegevens

Het streven is erop gericht om in bij de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo zoveel mogelijk bronnen beschikbaar te hebben en te ontsluiten voor de beoefening van het voorouderonderzoek.
Deze bronnen kunnen zowel in tastbare vorm (documenten/boeken etc.) als in digitale vorm beschikbaar zijn.

- Beheren

Het in stand houden van de verzamelde gegevens. Een ondersteunende rol is hierbij ook weggelegd voor de Werkgroep Documentatie (boeken/ kaarten etc.).

- Toegankelijk maken

Door digitalisering van de gegevens uit bronnenmateriaal in het genealogieprogramma HAZA21v3.

 

Realisatie

Om dit alles te realiseren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- invoeren van gegevens.

- informatie verstrekking tijdens de openingstijden

- het beantwoorden van vragen

- het houden van lezingen over historische/genealogische onderwerpen.

- Publicaties in het verenigingsblad de Driepas

- Publicatie van genealogische gegevens op internet via de website

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
P. Bus
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat:
D. van Sas
p/a OGtent
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Penningmeester:

E. Scheeres
p/a OGtent
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Leden:

Agnes van Beurden
Carel Smits

Vereniging

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is opgericht door de algemene ledenvergadering op 11 december 1980.
De statuten zijn opgesteld op 17 maart 1981 door notaris Weersink te Gendringen. De kring is ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 40121961.
De kring heeft momenteel ongeveer 300 leden/abonnees. 

Binnen de historische kring zijn diverse werkgroepen actief, voor o.a.:
- genealogie
- beeld & geluid
- documentatie

De vereniging beschikt over veel documentatie en heeft tevens een bescheiden bibliotheek. Voor wie op zoek gaat is er voldoende bewaard gebleven. 

De vereniging geeft enkele malen per jaar het periodiek "DRIEPAS" met zeer interessante artikelen uit.

De vereniging is gevestigd in de OGtent, Remigiusplein 9 te Duiven. Daar worden maandelijks de vergaderingen van het bestuur en iedere woensdag de bijeenkomsten van de werkgroepen gehouden. Ook worden daar door de vereniging een aantal maal per jaar lezingen georganiseerd die in de regionale- en lokale pers worden aangekondigd. 
Kom gerust eens kijken. Ook niet-leden zijn er van harte welkom.

Het postadres van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is p/a Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven

Subcategorieën

Agenda

« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30