Vereniging

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HISTORISCHE KRING

"DUIVEN-GROESSEN–LOO (HKDGL)"

 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1 Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van en een aanvulling op de statuten van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo (hierna HKDGL).

Art. 2 Voor zover enige bepaling in dit reglement in strijd is of lijkt te zijn met een bepaling in de wet of de statuten van de vereniging zal de wettelijke bepaling, dan wel de statutaire bepaling prevaleren.

Hoofdstuk 2 GEWONE LEDEN - ERELEDEN.

Art. 3 Leden zijn zij, die te kennen hebben gegeven een lidmaatschap van de HKDGL te willen aangaan. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het kalenderjaar (schriftelijk per brief of per e-mail) bij de secretaris te geschieden.

Art. 4 Degene, die zich aanmeldt als lid van de vereniging, dient een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. In het aanmeldingsformulier wordt een verplichting tot automatische incasso aangegaan.
Personen die nog niet meerderjarig zijn, dienen het formulier te laten ondertekenen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Art. 5 Het aanmeldingsformulier wordt door het bestuur vastgesteld.

Art. 6 Het aanmeldingsformulier dient bij de secretaris te worden ingeleverd.

Art. 7 Nadat aan de financiële verplichting is voldaan, gaat het lidmaatschap in.

Art. 8 Bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar wordt de contributie verminderd met 1/12 deel voor elke op het moment van toetreden reeds verstreken volle kalendermaand.

Art. 9 Alle leden ontvangen het verenigingsblad de “DRIEPAS” (hierna Driepas). Tevens hebben leden toegang tot de bibliotheek van de HKDGL. Op de verenigingsavond(en) mogen leden in de archieven zelfstandig onderzoek doen. Leden hebben gratis toegang tot lezingen en symposia.

Art. 10 Niet-leden kunnen altijd om informatie vragen bij de HKDGL, hiervoor kan een passende vergoeding worden gevraagd.

Hoofdstuk 3 TAKEN BESTUUR.

A. Algemeen.

Art. 11 Bestuursleden zijn bevoegd correspondentie binnen hun taakgebied te voeren; zij tekenen namens het bestuur. Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon.

Art. 12 Bestuursleden moeten transparant handelen en oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht geven in beslissingen. De belangrijkste beslissingen worden na goedkeuring door het bestuur bekend gemaakt in de algemene ledenvergadering (hierna ALV).

Art. 13 Het beleidsnotitie van de HKDGL is richtinggevend voor het nemen van beslissingen. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd.

Art. 14 De bestuursleden handelen conform wet, statuten, huishoudelijk reglement en de beleidsnotitie.

Art. 15 Bestuursleden zijn onbezoldigd.

Art. 16 Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. Bij een tegenstrijdig belang zal dit bestuurslid niet deelnemen aan het betreffende overleg en besluitvorming.

Art. 17 vervallen; wordt opgenomen in statuten 

Art. 18 vervallen; wordt opgenomen in statuten

Art. 19 Het bestuur gaat bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat uitsluitend gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Art. 20 vervallen

Art. 21 Besluiten die in de bestuursvergaderingen worden genomen worden vastgelegd in een Besluitenlijst door de secretaris. Genomen besluiten worden zover van belang opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

B. Voorzitter.

Art. 22 De voorzitter leidt de in Artikel 17 van de statuten genoemde vergadering.

Art. 23a Van belang zijnde beslissingen genomen door het bestuur worden in de ALV door de voorzitter genoemd.

Art. 23b De voorzitter vertegenwoordigt de HKDGL naar buiten; legt en onderhoudt contacten met externe partijen en draagt hierbij de visie van de HKDGL uit.

C. Secretaris.

Art. 24 De secretaris voert de algemene correspondentie van de vereniging in overleg met het bestuur.

Art. 25 De secretaris notuleert de in Artikel 17 van de statuten genoemde vergadering, tenzij de voorzitter hiervoor een ander als notulist aanwijst.

Art. 26 De secretaris stelt het verslag op over het afgelopen verenigingsjaar ten behoeve van de ALV.

Art. 27 De secretaris zorgt, dat de mutaties van namen en adressen van bestuursleden op de daartoe vereiste wijze aan de Kamer van Koophandel wordt gemeld.

Art. 28 De secretaris archiveert de voor de vereniging van belang zijnde correspondentie alsmede de notulen van de bestuursvergaderingen, de ALV en de jaarverslagen.

D. Penningmeester.

Art. 29 De penningmeester moet te allen tijde conform wetgeving, statuten en het Huishoudelijk reglement, handelen. De penningmeester moet bij aantreden als bestuurslid een functiegerichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. De kosten van de VOG worden door de HKDGL vergoed.

Art. 30 Bij uitgaven wordt het vier-ogen-principe gehanteerd. Dit betekent dat er naast de penningmeester nog één bestuurslid akkoord moet gaan met een betaling.
Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar ten minste één ander bestuurslid altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
Betalingen aan derden worden alleen via bankoverschrijving gedaan. Na ontvangst van een factuur voor het geleverde product wordt deze factuur door het voor de opdracht verantwoordelijke bestuurslid inhoudelijk voor akkoord getekend en medegetekend door de voorzitter of secretaris.
Voor de betaling van declaraties, rekeningen e.d. voor bedragen gelijk aan of minder dan 100 euro kan de penningmeester tekenen met achteraf een accordering van ten minste één ander bestuurslid. Voor de betaling van bedragen van meer dan 100 euro moeten zowel de penningmeester als een ander bestuurslid vooraf akkoord geven.

Art. 31 Een automatische incasso ten laste van de HKDGL moet door het bestuur worden goedgekeurd.

Art. 32 Ten behoeve van de algemene vergadering stelt de penningmeester het financiële verslag over het afgelopen jaar op en in overleg met het bestuur de begroting van het volgend jaar.

Art. 33 De penningmeester zal een exploitatie-overzicht bijhouden van lopende bestuursjaar. Dit overzicht zal aan de ALV worden voorgelegd. Tijdens het lopende bestuursjaar zal de penningmeester in de bestuursvergadering, als vast agendapunt, hierover verslag doen.

Art. 34 De penningmeester, beheert de gelden van de HKDGL, int alle toekomende gelden en betaalt, binnen het raam van de begroting en overeenkomstig gemaakte afspraken, alle verschuldigde gelden.

Art. 35 De penningmeester treedt op als gemachtigde van alle bank- en spaarrekeningen van de vereniging.

Art. 36 In het geval dat de penningmeester in de loop van het jaar zijn functie neerlegt of niet meer in staat is zijn functie te vervullen zal het bestuur een commissie ad hoc benoemen, die ten behoeve van de opvolger de boeken en bescheiden alsmede de waarden controleert.

Art. 37 Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de controlecommissie en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur.

Art. 38 De penningmeester int de gelden zoals omschreven in het hoofdstuk ledenadministratie.

Art. 39 De penningmeester laat tijdig een kascontrole door een controlecommissie over het afgelopen bestuursjaar uitvoeren en brengt haar verslag uit aan de ALV.

E. Overige bestuursleden.

Art. 40 vervallen.

Hoofdstuk 4 LEDENADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE INNING.

Art. 41 In de geautomatiseerde ledenadministratie zijn van een lid de volgende gegevens opgenomen:
a. lidmaatschapsnummer;
b. achternaam en voorletters;
c. adres;
d. postcode en woonplaats;
e. e-mailadres;
f. telefoonnummer;
g. IBAN.

Art. 42 De ledenadministratie mag alleen conform de AVG wetgeving informatie verstrekken uit het ledenbestand.

Art. 43 De penningmeester regelt tijdig, dat voor ieder lid een automatische incasso wordt aangemaakt.
Nota’s, voor zover van toepassing, worden tijdig per post verstuurd.

Art. 44 De lidmaatschaps-, porto- en administratiekosten worden in de ALV vastgesteld.

Hoofdstuk 5 COMMISSIES.

A. Controlecommissie.

Art. 45a De leden van de controlecommissie hebben tot taak het controleren van de inkomsten en uitgaven aan de hand van de ter zake overlegde belegstukken.

Art. 45b Deze controlecommissie bestaat uit twee leden en zal vanuit de leden van de HKDGL worden benoemd voor een periode van twee tot drie jaar. De leden van de controlecommissie zullen niet tegelijkertijd aftreden.

Art. 46 De controlecommissie is bevoegd:
a. de inkomsten en uitgaven te toetsen aan de begroting en exploitatierekening.
b. onverantwoorde uitgaven te signaleren in haar rapport aan de algemene vergadering;
c. advies te geven inzake het financieel beheer;
d. op hoofdlijnen advies te geven over alle andere van belang zijnde zaken met betrekking tot het functioneren van de HKDGL.

B. Redactiecommissie DRIEPAS.

Art. 47 De redactiecommissie (hierna redactie) bestaat uit een voorzitter en leden van de vereniging.
De redactie werkt binnen het kader van de doelstellingen en beleid van de HKDGL.

Art. 48 De voorzitter is tevens lid van het bestuur.

Art. 49 De leden van de redactie worden door het bestuur benoemd en ontslagen op voorstel van de redactievoorzitter.

Art. 50 De taak van de redactie is:
a. het verzamelen van kopij voor de Driepas;
b. het redigeren en publiceren van historische artikelen;
c. het opnemen in het verenigingsorgaan van de agenda alsmede de hierop betrekking hebbende toelichting en afschriften van de te behandelen stukken, indien het bestuur dat verzoekt;
d. het publiceren van onder meer:
- verenigingsnieuws;
- activiteiten;
- bestuurssamenstellingen en mutaties hierop;
e. het samenstellen en de opmaak van het verenigingsblad.

Art. 51 De redactie is bevoegd de ter publicatie aangeboden artikelen, advertenties, e.d.:
a. in overleg met het bestuur ter discussie te stellen;
b. na overleg met de inzender te wijzigen, in te korten of te weigeren.

Art. 52 De door de leden van de commissie gemaakte kosten kunnen binnen de daartoe gestelde begrotingspost worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging.

C. Werkgroepen.

Art. 53 Een werkgroep wordt door het bestuur ingesteld. Een werkgroep bestaat bij voorkeur uit niet meer dan drie leden.

Art. 54 De leden van de werkgroep worden voor de duur van hun taak benoemd.

Art. 55 De taak van een werkgroep wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd.
Deze taak moet in overeenstemming zijn met de statuten, dit reglement en het belang van de vereniging. De werkgroep kan bij het bestuur een wijziging van de taakomschrijving voorstellen.

Art. 56 De werkgroep is bevoegd:
a. alle ter zake dienende informatie te vragen;
b. deskundigen te raadplegen.

Art. 57 Het bestuur zal ten behoeve van de werkzaamheden van de werkgroep een budget vaststellen.

Hoofdstuk 6 .ONKOSTEN

A. Onkostenvergoeding.

Art. 58 De in dit artikel genoemde kosten zijn:
a. reiskosten/parkeerkosten;
b. overige kosten.

Art. 59 De reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoerskosten of gebruik eigen auto. De hoogte van de km-vergoeding volgt de algemene fiscaalvrije vergoeding.

Art. 60 Door bestuur en daartoe vooraf gemachtigde leden kunnen onkosten gemaakt voor de vereniging declareren met een declaratieformulier en onder overlegging van bewijsstukken (bv, kassabonnen). De voorzitter of secretaris accorderen de onkostenvergoedingsaanvraag. Vervolgens vindt de betaling plaats door de penningmeester door middel van een bankoverschrijving.

B. Bankzaken

Art. 60 Alle bank-, en spaarrekeningen staan op naam van de vereniging, de penningmeester van de vereniging moet als gemachtigde worden aangewezen.

Art. 61 Nieuw te openen bank- en spaarrekeningen worden aangevraagd door de penningmeester van de vereniging, nadat hierover in het bestuur een besluit is genomen.

Art. 62 Overdracht en opzegging van bank- en spaarrekeningen worden uitgevoerd door de penningmeester van de vereniging, nadat hierover in het bestuur een besluit is genomen.

C. Materiaal.

Art. 63 Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.

Art. 64 Bij uitgaven boven € 500 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes in het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Art. 65 Bij uitgaven boven de € 1000 zal de ALV ter goedkeuring worden geraadpleegd. Direct noodzakelijke uitgaven zullen achteraf in de ALV worden verantwoord.

D. Bewaartermijnen.

Art. 66 Notulen en jaarverslagen van het bestuur mogen niet worden vernietigd. Deze bescheiden worden uiteindelijk ondergebracht bij het streekarchief.

Art. 67 De financiële boeken en jaarverslagen van de penningmeester van de vereniging mogen pas na 30 jaar worden vernietigd, langer indien deze van blijvende waarde zijn. Bewaring kan geschieden in het streekarchief.

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN.

Art. 68 De voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement dienen schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend.

Art. 69 In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering.

Art. 70 Tot wijziging van het reglement kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 71 De wijziging van het huishoudelijk reglement treedt eerst in werking op de door de algemene vergadering te bepalen datum.

Vastgesteld in de algemene jaarvergadering, 24 november 2021.

 

 

Werkgroep documentatie

Algemeen

De werkgroep documentatie is opgericht in 2011 en heeft het beheer over de bibliotheek van de vereniging, brochures, tijdschriften, kranten en krantenknipsels.

 

Toekomstvisie.

Het beschikbaar maken van de bibliotheek, publicaties enz. via de website waardoor belangstellenden de collectie kunnen raadplegen.

 

Test

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Vacant
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Secretariaat:
D. van Sas
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Penningmeester:

E. Scheeres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Leden:

Ruben Boland
Martina van Hummel

Anbi

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En heeft de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo geplaatst op de lijst van culturele ANBI’s.

Daarmee kunnen giften in de vorm van geld of goederen aan de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Voor schenkingen aan ANBI’s kan ook een vrijstelling van erf- en schenkbelasting worden verleend.

Deze informatie geldt niet uitsluitend voor leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen van dit belastingvoordeel profiteren.


Naam instelling: Historische Kring Duiven-Groessen-Loo

KvK nr: 40121961

Fiscaal nummer: (RSIN) 8157.46.799

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling vereniging: De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo heeft tot doel: “de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Duiven-Groessen-Loo.

Hoofdlijnen beleidsplan:
- Het uitbrengen van 3 nummers van ons blad de Driepas .
- Het bewaren van de historische zaken. 


Bestuur:

P. Bus Vz

D. van Sas Secretaris

E. Scheeres Penningmeester

C. Smits en A. van Beurden lid

Beloningsbeleid: Reis- en andere onkostenvergoedingen.
Bij de HKDGL worden geen beloningen, salarissen e.d. gegeven. Wel kunnen er een reis- en andere onkostenvergoeding gegeven worden voor activiteiten die voor de HKDGL van belang zijn. Deze vergoedingen worden verstrekt na accordering van de penningmeester van de HKDGL en na het inleveren van een ingevuld onkostenformulier.


 

Beleidsplan HKDGL 2021-2025

Notitie

van : Piet Bus
aan : bestuur
datum : 3 september 2020
betreft : beleid HKDGL 2021-2025


Inleiding

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is in 1980 opgericht. In de statuten staat als doel vermeld: “de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Duiven-Groessen-Loo.” Om dit doel te bereiken kunnen onder meer lezingen gehouden worden, artikelen worden gepubliceerd, foto’s worden bewaard en samenwerking worden bevorderd met andere organisaties.
De opsomming van activiteiten in de statuten is zeer uitgebreid, maar ook enigszins gedateerd.
In de loop van 2017/2018 zijn de prioriteiten binnen de activiteiten van de HKDGL opgesteld. Duidelijk was dat er veel activiteiten zijn en te weinig vrijwilligers om deze uit te voeren. De doelstelling “de bevordering van de kennis van de geschiedenis” is nog steeds de leidraad. Wij zijn meer nadruk gaan leggen op de geschiedenis van onze drie dorpen en minder op de algemene geschiedenis.

Met ingang van 2018 vraagt de gemeente Duiven een verantwoording over de besteding van gemeenschapsgeld. Wij doen dit met deze beleidsnotitie.
De eerste beleidsnotitie was van augustus 2018. Wij zijn nu twee jaar verder en willen de notitie herzien. Gekeken zal worden wat er bereikt is en in hoeverre dit dient te leiden tot een aanpassing van het beleid.

Visie van het bestuur op de vereniging

Wij zien ons zelf als een middelgrote vereniging, die in de loop van de jaren zich een vaste plaats in de gemeente Duiven heeft verworven. Niet bovenmatig ambitieus, maar wel altijd in om nieuwe zaken een kans te geven. Een vereniging die mee kan veranderen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Moest je 35 jaar geleden voor onderzoek nog allerlei archieven langs, nu vind je veel op internet.

De gemeente heeft haar subsidiebeleid gewijzigd in een stimuleringsbeleid, d.w.z. subsidies gerichter en meer gecontroleerd beschikbaar stellen.
Wij zien onszelf niet als een “gemiddelde” vereniging.
Wij zijn namelijk niet alleen actief voor onze leden, maar ook dienstbaar aan de gehele Duivense gemeenschap / gemeente Duiven. Velen, ook niet-leden, weten ons te vinden als vraagbaak. Ook van buiten de gemeente! Ook niet-leden hebben vrije toegang tot onze website.

Stabiel is ook ons ledenaantal, in het onderstaande overzicht over de laatste 14 jaar is zichtbaar dat na een daling, de laatste jaren er een stabiel aantal leden zijn met een kleine stijgende tendens.

 


Keuzes en plannen
Wij hebben in 2018 de volgende prioriteiten opgesteld:

1. Het uitbrengen van 3 nummers van ons blad de Driepas
In de situatie van 257 betalende (passieve) leden en ruim 10 actieve is dit van levensbelang om de HKDGL in stand te houden

2. Het bewaren van de zaken die we hebben. Dus het verwerven van nieuwe zaken zullen we niet actief oppakken

3. We zullen ons beperken tot de gemeente Duiven. Dit schuurt mogelijk met de statuten. Het bestuur zal in deze echter geen actie ondernemen.
In praktische zin heeft dit tot gevolg dat we een deel van onze bibliotheek afstoten.
En dat we niet alle schenkingen meer zullen aanvaarden.

In 2019 is daar bijgekomen, dat we de toegankelijkheid tot dat wat we bewaren willen vergroten.

Deze keuzes zijn in de notulen van de bestuursvergaderingen vastgelegd.
Komende jaren

Om een levensvatbare vereniging te blijven zijn er twee zaken van belang, genoeg betalende leden en genoeg actieve vrijwilligers. Deze twee kunnen niet zonder elkaar. De eerste groep zorgt voor de basis waarop de tweede groep haar activiteiten kan uitvoeren.
Van de leden wordt niet vastgelegd hoe oud ze zijn, maar duidelijk is dat het ledenbestand vergrijst. Zoals onder visie is aangegeven heeft dit niet geleid tot een afname van leden. Er is de laatste jaren stijgende tendens in het aantal leden.
In de jaren tot 2017 is de groep vrijwilligers geslonken. De laatste jaren neemt het aantal actieven weer toe.
Bijna alle vrijwilligers en bestuursleden zijn elke woensdagavond op de verenigingsavond aanwezig. Twee vrijwilligsters hebben van uit huis veel werk verricht. Een van hen deed dit in het kader van arbeidsreïntegratie.
Daarnaast kent de Driepas al jaren geen eigen redactie meer. Op het moment wordt daar niet actief naar gezocht. De voorkeur gaat eerder uit naar een bestuurslid, dat specifiek zijn aandacht zal richten op de Driepas.

Zoals ook eerder is gezegd zijn er in de buitenwereld veel veranderingen gaande. Zeker op genealogisch gebied wordt bijna dagelijks meer en meer op internet beschikbaar gesteld. Dit noopt ons er toe om kritisch te blijven over wat we zelf vastleggen en bewaren.

De reeds ingang gezette trend naar nostalgie zal met de voortzetting vergrijzing van de bevolking blijven bestaan. Deze trend is ook in de aard van de artikelen in de Driepas terug te vinden. We schrijven meer over recente geschiedenis dan over het verre verleden.

Beleid

Welk beleid kunnen we nu vastleggen met in achtneming van bovenstaande?

• Zorgen dat het actieve en passieve ledenaantal ten minste gelijk blijft. Groei van de vereniging is geen doel op zich, een “gezond” aantal leden is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven bestaan.
• We zullen ons meer dan voorheen naar buiten toe laten zien
Dit betekent onze bekendheid uitdragen op activiteiten als Duuve te gek, DAS Groessen en symposia in de dorpen.
• We zullen onze publiciteit rond activiteiten moeten verbeteren. Daarbij is te denken aan meer publicaties in de Duivenpost en de Liemers helemaal goed krant (Elke 14 dagen een kort historisch artikel, (tot nu toe) gevuld in samenwerking met onze vereniging).
• We zullen ideeën moeten ontwikkelen om meer jonge mensen bij onze activiteiten te betrekken.
• Er zal een webmaster moeten komen om de website actueel te houden en voor een groter publiek aantrekkelijker te maken.
• Inmiddels heeft onze vereniging ook een facebook pagina.
• Om de instroom van nieuwe actieve leden te vergemakkelijken en hun inwerkperiode niet te lang te maken zullen er voor de meest voorkomende werkzaamheden duidelijke werkbeschrijvingen moeten komen.
• Wij zullen doorgaan met het houden van symposia/lezingen. Daarbij kan samenwerking gezocht worden met andere partijen, te denken is aan de OGtent, Dorpsraad Groessen en de Dorpsraad Loo.
• Vaststellen key-functionarissen.
Veel van onze inspanningen zijn gericht op het in de computer vastleggen van gegevens. We zullen moeten zorgen dat dit veilig gebeurt. Ook is de specifieke computerkennis slechts bij één van de actieve leden bekend. Deze kennis zal gespreid moeten worden.
Ook zal de inrichting van het systeem onderzocht moeten worden om de toegankelijkheid voor de minder goed ingevoerde actieve leden te vergemakkelijken.
Begin 2020 is de eigen server te vervangen door een virtuele. Een (ingewikkeld) deel van de kennis wordt op deze wijze ingekocht.
• Om onze beperkte middelen (=actieve leden) zo goed mogelijk in te zetten zullen we ons nog meer beperken tot de eigen gemeente. Dit betekent dat net als bij de bibliotheek ook het archief met deze insteek opgeschoond zal worden.
• Daarnaast betekent inzet op eigen gemeente ook meer aandacht voor de dorpen Groessen en ’t Loo. Een eerste aanzet is in het najaar 2017 al gegeven door het houden van ons symposium in het Dorpshuis van Groessen. In 2018 is het symposium in ’t Loo gehouden.
We zullen de symposia per toerbeurt in één van de dorpen te houden.
• We zullen gerichter op zoek gaan naar bestuursleden uit Groessen en ’t Loo.
• Onze samenwerking met de gemeente Duiven willen wij voortzetten. In 2018/2019 hebben we een historisch overzicht gemaakt ten behoeve van de reconstructie van de Rijksweg-Oost.
• Wij nemen als toehoorder deel aan de vergaderingen van de gezamenlijke monumentencommissie van de gemeenten Duiven en Zevenaar.
In 2018 hebben we een verzoek ingediend om de tankwal bij de Jezuïetenwaaij aan te wijzen als gemeentelijke monument. Begin 2020 heeft de gemeente de tankwal daadwerkelijk als gemeentelijk monument aangewezen.
• Nieuwe ontwikkelingen/activiteiten in de gemeente, die binnen onze statuten vallen willen wij kunnen binnen onze vereniging onderdak vinden.
• Onze samenwerking met de collega verenigingen en het Liemersmuseum zetten wij voort door het bijwonen van de vergadering van Liemerse historische verenigingen (2x jaar).
• Wij zullen een eenvoudig rapportagesysteem opzetten om onze inzet vast te leggen.
• In 2019 en 2020 zal de contributie in twee stappen worden verhoogd.
Na 2020 zullen we op onze contributie jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.
• Wij bieden ruimte aan een ander soort vrijwilligers, bijvoorbeeld voor arbeidsreïntegratie na ziekte.

Projecten 2021-2025

• Inhoud website vergroten en actueel houden
• Inventarisatie archief. En toegankelijk maken via website.
• Inbreng gegevens burgerlijke stand in Haza afronden
• Mede vanuit onze vereniging is een groot project gestart om vast te leggen wat er in Groessen en de Helhoek gaat verdwijnen door de aanleg van de A15.
• Beschrijving fotoarchief (20.000 exemplaren) voortzetten

Vervolg

Het bestuur stelt zich voor deze beleidsnotitie als een voortschrijdend document te zien. Nieuwe inzichten en plannen worden opgenomen, oude plannen vallen eruit. Met dit document kan aan de leden meer gestructureerd verantwoording worden afgelegd in de jaarvergadering van maart. Het kan tevens dienen als leidraad met de gesprekken met de gemeente. Daartussen kan het bestuur in september zelf een tussentijdse evaluatie houden.

De kosten en inkomsten van de vereniging zijn te verdelen in direct en algemeen.
De directe kosten hebben in het bijzonder betrekking op de uitgave van de Driepas.
De algemene kosten zijn voor de “gemeenschap”, dit deel zal voor een deel gefinancierd moeten worden uit het stimuleringsbeleid van de gemeente.

Wij hebben geen andere op termijn te vervangen bezittingen dan onze computer hardware en andere apparatuur. Dit betreft 9 laptops, een printer, scanners en projectoren. De spaarrekening is bedoeld voor de vervanging van de hardware.

Begroting HKDGL 2021:

 

Werkgroep genealogie

Doelstelling

De werkgroep Genealogie stelt zich ten doel de beoefening van genealogie binnen het werkgebied van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo te bevorderen door het verzamelen, beheren, toegankelijk maken en het beschikbaar stellen van gegevens over personen/families die binnen het werkgebied geleefd hebben.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door middel van de onderstaande activiteiten.

 

Huidige situatie

- Verzamelen van gegevens

Het streven is erop gericht om in bij de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo zoveel mogelijk bronnen beschikbaar te hebben en te ontsluiten voor de beoefening van het voorouderonderzoek.
Deze bronnen kunnen zowel in tastbare vorm (documenten/boeken etc.) als in digitale vorm beschikbaar zijn.

- Beheren

Het in stand houden van de verzamelde gegevens. Een ondersteunende rol is hierbij ook weggelegd voor de Werkgroep Documentatie (boeken/ kaarten etc.).

- Toegankelijk maken

Door digitalisering van de gegevens uit bronnenmateriaal in het genealogieprogramma HAZA21v3.

 

Realisatie

Om dit alles te realiseren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- invoeren van gegevens.

- informatie verstrekking tijdens de openingstijden

- het beantwoorden van vragen

- het houden van lezingen over historische/genealogische onderwerpen.

- Publicaties in het verenigingsblad de Driepas

- Publicatie van genealogische gegevens op internet via de website

Meer artikelen...

  1. Vereniging

Subcategorieën